Reklama
Błąd

Kronika OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie powstała przed I Wojną Światową w roku 1904, jej założenie wynikało z potrzeb życia gospodarczego, ekonomicznego i społecznego.

Największe skupiska zabudowań folwarcznych, gdzie większość budynków, a zwłaszcza służby rolnej, była kryta słomą i budowana z drewna narażona była na plagę pożarów.

Zabudowania chłopskie były wprawdzie mniej skupione, ale i te ulegały często zniszczeniu przez ogień.

W skład ówczesnej gminy Wilczogóra wchodziło dziewięć majątków ziemskich: Wilczyn, Kowanty, Marszewo, Kopydłowo, Kopydłówek, Kaliska, Wiśniewa, Góry i Wturek, a żaden nie posiadał straży pożarnej.

Majątki były lepiej zorganizowane niż wsie, a ich właściciele – obszarnicy byli klasą panującą i dlatego z inicjatywy energicznego właściciela majątku Wturek – Witolda Robowskiego przy popraciu innych właścicieli większych posiadłości, oraz mieszkańców Wilczyna, skupisk najbardziej narażonych na pożary, powstała w 1904 roku Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Wilczynie. W której skład weszło 8 oddziałów: Wilczyn, Wilczogóra, Wturek, Wiśniewa, Góry, Kopydłowo, Kaliska i Marszewo.

Komendantem straży został wybrany właściciel majątku Wturek Witold Robowski, bardzo zaangażowany społecznie, prezesem Kazimierz Karanowski i v-ce Prezesem Kazimierz Taczanowski.

Pierwszymi członkami OSP w Wilczynie byli:

Przybylski Kazimierz
Janicki Wacław

Lewandowski Kazimierz
Konieczka Marcin

W skład zarządu weszli:

naczelnik Laskowski
z-ca Kazimierz Lewandowski
gospodarz Władysław Dąbrowski

zarzadosp
Pierwsi członkowie Zarządu OSP
rok 1904

W majątkach ziemskich naczelnikami byli wyznaczeni przeważnie oficjaliści dworscy.
W Wilczogórze naczelnikiem był Jan Krzyżanowski, a w Wiśniewie Ropolewski.

Z inicjatywy członka OSP muzyka i organisty w Wilczynie Połomskiego powstała przy Straży Pożarnej orkiestra dęta, w skład której weszli nawet kilku i kilkunastoletni chłopcy, co widać na zdjęciu.

orkiestra1 orkiestra2

Orkiestra ta brała czynny udział we wszystkich uroczystościach i imprezach kulturalnych do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Została ona rozwiązana przez władze okupacyjne.

Ćwiczenia ogólne oddziałów OSP odbywały się na rynku w Wilczynie, a zabawy zw. „majówki” i inne w okolicznych lasach: Dębinie, Rosochaczu i Chojarach.

Sprzęt strażacki w każdym oddziale składał się z sikawek ręcznych, toporów, bosaków, szpadli, lin i wiader, przechowywany był w tak zwanej stajni rosyjskiej – obecny obiekt GS przy ul. Strzelińskiej.

W latach 1911–1912 zaczęto przygotowania do budowy remizy strażackiej, która miała stanąć w rynku, cegłę na jej budowę ofiarował Kazimierz Taczanowski.

Akt erekcyjny, wypisany na pergaminie, zakopano w miejscu przyszłej budowy.

Wybuch wojny w 1914 roku zniweczył plany budowy, a Niemcy wywieźli przygotowaną cegłę.

W latach 1918–1919 członkowie Straży brali czynny udział w rozbrajaniu Niemców na terenie Wilczyna, oraz w okolicach Strzelna i Inowrocławia.

W roku 1921 nastąpił rozłam w Straży. Rygorystyczny komendant Witold Robawski stracił autorytet, gdyż były to czasy burzliwe w historii międzywojennej Polski.

Większość Wilczyniaków stanęła przeciw komendantowi Robawskiemu i wybrała komendantem Kazimierza Taczanowskiego.

W tym czasie odbył się głośny proces „o sikawkę”, która została wykradziona ze stajni przez zwolenników W. Robawskiego. Sprawa oparła się o sąd. I chociaż Wilczyniacy proces wygrali, to sikawkę zabrał prokurator, bo były komendant miał dowody jej kupna, a Wilczyn ze składek społeczeństwa kupił nową.

W latach 1929-1930 straż Wilczyńska otrzymała od Kazimierz Taczanowskiego darowiznę działki o obszarze 5326 m2 pod budowę remizy. Połowę placu odkupiła od straży Spółdzielnia Mleczarska, zwiększając w ten sposób fundusz na budowę remizy strażackiej.

straz1931 straz1931_2

Oddziały OSP Wilczyn i Wilczogóra w 1931 r.

Bardzo zapobiegliwym i energicznym okazał się ówczesny gospodarz straży Adam- Kazimierz Przybylski. Liczne imprezy dochodowe jak: zabawy, loterie, zbiórki uliczne itp. zasilały fundusz budowy.

Dzięki umiejętnej grze i podjęciu gospodarza Przybylskiego w stosunku do prezesa Taczanowskiego udało się uzyskać bezpłatnie budulec na remizę strażacką.

I tak dzięki wspólnej, rzetelnej pracy, ofiarności członków OSP i społeczeństwa Wilczyna, w roku 1932 stanęła remiza, która służyła nie tylko straży, ale i  innym organizacjom w urządzaniu różnych imprez kulturalnych i dobroczynnych w licznych teatrach amatorskich i koncertach wtedy, gdy radio było w powijakach, a o telewizji nikt nie słyszał, remiza ta służy do dziś i jest głównym miejscem życia kulturalnego dla mieszkańców Wilczyna i okolicy, dzięki pięknej sali widowiskowej.

remiza_OSP

Ob.Kazimierz Taczanowski pełnił funkcję prezesa do wybuchu wojny w 1939 r. Kazimierz Przybylski był naczelnikiem OSP od roku 1932 do 1947. Na skutek postępującej choroby zrzekł się tej funkcji na rzecz bardzo oddanego organizacji dh. Stefana Śmigielskiego.

legitymacja1

legitymacja2

smigielski

Lata okupacji i z prawej dowódca sekcji druh Stefan Śmigielski

W latach powojennych 1946-1948 przy pomocy władz gminnych, dużego wkładu członków OSP i społeczeństwa Wilczyna pobudowano pierwszy garaż na sprzęt przeciwpożarowy.

Z inicjatywy podjętej przez władze gminne i strażaków pomyślano o kupieniu pierwszego w dziejach miejscowej Straży Pożarnej samochodu strażackiego marki Ford w celu przyspieszenia akcji ratowniczej.

Z braku fachowej obsługi i części zamiennych w r. 1956 w Tygodniu Straży nastąpił wypadek drogowy i samochód uległ częściowemu zniszczeniu a niektórzy strażacy, tak jak druh Rosiński Józef i Kujawa Zenon, ulegli poważnym obrażeniom ciała.

Następny samochód marki dogga został zakupiony z własnych funduszy straży z demobilu od wojska, który służył nam około 3 lata.

Z przydziału komendy Powiatowej w Koninie otrzymaliśmy samochód Star 21 9M, który służył Straży do roku 1971.

W roku 1966 z inicjatywy miejscowej OSP i z uznania władz powiatowych za zajęcie czołowego miejsca w zawodach powiatowych ufundowano nowy sztandar, który chlubił naszą jednostkę i służył do reprezentowania jej członków i organizacji przez 11 lat.

W latach przed pierwszą wojną, w okresie międzywojennym jak i obecnie członkowie straży dawali dowody wielkiego oddania, wielkiej odwagi, poświęcenia i ofiarności w walce z wielkimi i mniejszymi pożarami w Wilczynie i okolicznych wioskach, które wówczas wybuchały bardzo często.

Tylko dzięki ich pomocy i umiejętności ratowania z żywiołu, którą to wiedzę zdobywali na różnych formach szkolenia, straty materialne poszkodowanych były zmniejszane.

Również tymi samymi cechami charakteru oraz pięknymi zaletami serca i wielkim zaangażowaniem do bezinteresownej pracy społecznej odznaczali i odznaczają się członkowie OSP w latach powojennych-obecnie, w nowym, socjalistycznym ustroju, w którym wszelkie dobra i mienie jest własnością państwa.

Np.: dowodem wielkiej odwagi i bohaterskiego niemal czynu jest zachowanie się druha Józefa Rosińskiego. W roku 1970 w okresie letnim zauważył pożar w sąsiednim budynku. Jako oddany strażak wyratował z płomieni pozostawione bez opieki dziecko oraz zapobiegł rozprzestrzenianiu się ognia.

garaz1969_2

Członkowie OSP i zaproszeni goście podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego

garaz1969

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w dniu 22 VII 1969 r. pod fundamenty garażu OSP w Wilczynie przez przewodniczącego PPRN towarzysza Henryka Batora.

Oddanie do użytku nowego garażu OSP w Wilczynie nastąpiło w dniu 12 VII 1970 r. w W tym czasie I sekretarzem KC PZPR był Władysław Gomułka. Przewodniczącym Rady Państwa Marian Spychalski, Głównym Komendantem Straży Pożarnych płk. Jarosz, I sekretarzem KW PZPR Kazimierz Barcikowski, przewodniczącym WRN Franciszek Szczerbal, komendantem wojewódzkim straży pożarnej ppłk Fidler, I sekretarzem KP PZPR Kaziemirz Lamprycht, przewodniczącym Prezydium PRN Henryk Botor, prezesem zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Jan Janus, komendantem powiatowym straży pożarnych kpt. Kazimierz Morawicz, I sekretarzem KG PZPR i przewodniczącym Prezydium GRN w Wilczynie Mieczysław Bejenka, naczelnikiem gromadzkim Zygmunt Dolański, prezesem OSP w Wilczynie Zygmunt Dolański, naczelnikiem Kazimierz Dąbrowski.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
1.    Kujawa Zenon
2.    Skowroński Tadeusz

Ponieważ stary garaż nie odpowiadał wymogom w roku 1968 strażacy podjęli uchwałę o budowie nowoczesnego garażu w czynie społecznym.

22 VII 1969 roku w obecności miejscowych władz i społeczeństwa przewodniczący PRN w Koninie – Henryk Botor wmurował uroczyście akt erekcyjny w fundamenty nowego garażu.

Dumni z tego strażacy z zapałem przystąpili do budowy.
Dzięki ich ofiarnej pracy, pomocy PPRN w Koninie, PGRN w Wilczynie, oraz społeczeństwa, sprawnie i szybko przebiegała budowa garażu.
Z dnia na dzień zbliżano się do uroczystej chwili ukończenia budowy i oddania garażu do użytku. Czekali na to wszyscy członkowie OSP, chcieli bowiem poprawić warunki swej pracy i pochwalić się swym osiągnięciem zamierzonego czynu.

W dniu 19 IX 1971 r. o godz. 16:00 odbyło się uroczyste przekazanie wozu bojowego.

OSP w Wilczynie, licząca obecnie 37 członków czynnych, 15 wspierających i 15 młodzieżowych, otrzymała wóz bojowy typu GSBM o pojemności 2000 l. wody i motopompę M 400 z przydziału Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Poznaniu.

W uroczystości tej udział wzieli przedstawiciele władz powiatowych, terenowych, oddziały strażackie i miejscowa ludność. Dzięki otrzymaniu nowoczesnego sprzętu, jednostka nasza może osiągnąć lepsze wyniki podczas zwalczania klęsk żywiołowych, jakimi są pożary.

Uroczystego przekazania wozu bojowego dokonał kpt. pożarnictwa Kazimierz Morawicz.

01.05.1973_1 01.05.1973_2

Uroczystości 1-majowe, rok 1973

01.05.1973_3

Trybuna Honorowa na Zawodach Powiatowych odbytych w Skulsku w dniu 1.07.1973

01.07.1973_1 01.07.1973_2

Defilada Oddziałów Bojowych- Zawody Powiatowe w Skulsku 1.07.1973 r.

Na apel towarzysza Edwarda Gierka – I sekretarza KC PZPR o podejmowaniu czynów społecznych z okazji XXX-lecia PRL nasza jednostka OSP na Walnym Zgromadzeniu podjęła następującą uchwalę:

„w czynie społecznym dokonać kapitalnego remontu sali OSP.”

Od dnia 25 marca 1974 r. przy ofiarnej pomocy członków Straży Pożarnej, miejscowych władz Urzędu Gminy, wydajnej pomocy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wilczynie rozpoczęto remont.

Przy niewielkich dotacjach Urzędu Gminy została wyremontowana sala widowiskowa, która służyć będzie całemu społeczeństwu, jako jedyny w tej miejscowości obiekt kulturalny.

W dniu 24 XI 1974 r. zakończono remont i oddano do użytku salę. W dniu tym zorganizowano też uroczystość 70-lecia naszej OSP, która przypada w bieżącym roku. Jednostka nasza na dzień 70-lecia liczy:

40 członków czynnych
13 członków popierających
16 członków Drużyny Młodzieżowej

OSP-Wilczyn poprzez dobre wyszkolenie i prezentacje otrzymuje dobre wyniki w swej pracy co jest chlubą naszej organizacji.

Na czele stoi Zarząd:

1.    prezes – Zygmunt Dolański
2.    naczelnik – Kazimierz Dąbrowski
3.    II vice przewodniczący – J. Wieczorek
4.    vice przewodniczący – Z. Drętkiewicz
5.    sekretarz – T. Skowroński
6.    gospodarz – Z. Kujawa
7.    skarbnik – Stefan Fecenec
8.   Członkowei Zarządu: M. Bejenka, M. Muszyński

Pracę jednostki kontroluje Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą:

1.    Z. Mikitin – przewodniczący
2.    M. Rachuba – członek
3.    M. Bidziński – członek

Członkowie naszej OSP wyrażają chęć uczestniczenia w następnych czynach społecznych, aby przyczynić się do rozwoju Polski Ludowej.

remiza1977

Remiza OSP przed wykonaniem elewacji zewnętrznej rok 1977

W roku 1977 przy pomocy społeczeństwa Wilczyna o ofiarnej pracy członków straży zakupiono nowy sztandar wartości 30.000 zł, który służy do reprezentowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na wszystkich uroczystościach państwowych i społecznych.

W roku 1978, dla poprawy warunków higienicznych w posesji OSP została założona woda, urządzenia sanitarne i lokalna kanalizacja.

Na Walnym Zgromadzeniu OSP w Wilczynie w dniu 16.11.1978 roku dla uczczenia 35-lecia PRL i Jubileuszu 75-lecia istnienia naszej organizacji wywołano i podjęto czyn społeczny w celu podniesienia estetycznego wyglądu remizy strażackiej od strony zewnętrznej.

Elewację wykonano zgodnie z założeniami, to jest przez dniem 1 lipca 1979 roku.

Jednostka Nasza na dzień 1 lipca 1979 r. liczy 37 członków czynnych, 3 członków honorowych, 21 członków popierających, 14 członków Drużyny Młodzieżowej.

poczet1979

Poczet sztandarowy

01.05.1979_1 01.05.1979_2

Defilada w dniu Pierwszym Maja 1979 r.

W dniu 1 lipca 1979 r. członkowie OSP – Wilczyn zorganizowali uroczystość 75-lecia swojej organizacji. Na ten uroczysty dzień została wykonana zewnętrzna elewacja remizy strażackiej. Wielka i piękna to data w historii naszej jednostki OSP. Cieszymy się i chlubimy naszym dorobkiem i osiągnięciami.

W tym czasie I Sekretarzem KC PZPR jest Edward Gierek, prezesem Rady Państwa – Henryk Jabłoński, Komendantem Głównym Straży Pożarnej gen. Zygmunt Jarosz, I Sekretarzem KW PZPR w Koninie Tadeusz Grabski, wojewodą konińskim – Henryk Kaźmierczak, I Sekretarzem KG w Wilczynie – Zygmunt Żmuda, naczelnikiem gminy – Mariann Pozorska, prezesem OSP w Wilczynie Zygmunt Mikitin, naczelnikiem – Kazimierz Dąbrowski.

Mieszkańcy Wilczyna i wszyscy sympatycy tej charytatywnej organizacji, jaką jest OSP, dziękują jej członkom za ich trud, ofiarność, odwagę i gotowość na każde wezwanie i życzą dalszych osiągnięć i pięknych jubileuszy. Pragniemy, aby obecne pokolenie, które wchodzi w życie, doceniło dorobek pokoleń poprzednich, zachowało ich chlubne tradycje i pełne zapału i inicjatywy jak najlepiej zapisało się w pamięci potomnych.

75lat_1 75lat_2

75 LAT W SŁUŻBIE NARODU

75lat_3 75lat_4

75lat_5 75lat_6

75lat_7 75lat_8


pozar1979

Pożar Młyna w Wilczynie 7.06.1979 r.

Reklama
Reklama
yasakli sitelere giris yasakli sitelere giris ktunnel bodrum escort kusadasi escort escort bayan bodrum escortu bodrum escort bayan kuşadası bayan escort